Medezeggenschapsraad

ISK Groningen heeft een deelraad medezeggenschap (MR) die bestaat uit twee personeelsleden en een ouder/verzorger/voogd; de leerlingen worden betrokken via de leerlingenraad. De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school.
De schooldirectie hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR. De MR moet instemmen bij belangrijke besluiten, zoals bijvoorbeeld bij het schoolplan en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. De MR geeft de schooldirectie bij andere besluiten advies, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, enz.


De MR doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden.