Kwaliteitszorg

ISK staat voor goed onderwijs en een stimulerend en veilig leerklimaat. Goede resultaten beginnen met plezier en motivatie. Het team heeft hoge verwachtingen van leerlingen en werkt resultaatgericht. We gebruiken een leerlingvolgsysteem (Magister) om onze leerlingen optimaal te begeleiden en te volgen. Voor de diverse uitstroomniveaus zijn verschillende leer(stof)lijnen en groepsplannen opgesteld.

In het jaarplan staan de doelstellingen voor het nieuwe schooljaar beschreven.  In het  schoolplan ISK 2019 -2023  staan onze ambities en onderwerpen waar we mee aan de slag gaan.

Ook in het kader van de kwaliteitszorg beschikt de school over een  Schoolveiligheidsplan ISK .