Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg  

De ISK Groningen ziet kwaliteitszorg als een geheel van activiteiten dat erop is gericht om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs (zoals o.a. verwoord in de missie, het profiel en de eisen die aan iedere school mogen worden gesteld) en deze te verbeteren en te borgen. Dit betekent dat we de kwaliteit bepalen, ontwikkelen, onderzoeken, borgen en dat we ervoor verantwoording afleggen. Om dit goed uit te voeren is onze kwaliteitszorg doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal. 

ISK staat voor goed onderwijs. Goede resultaten beginnen met plezier en motivatie. Het team heeft hoge verwachtingen van leerlingen en werkt resultaatgericht. Hierbij worden methode-, TOA- en TLB-toetsen gebruikt.  

De ISK gebruikt Magister als leerlingvolgsysteem. Voor de uitstroomprofielen zijn leer(stof)lijnen opgesteld. Voor elke klas zijn vakspecifieke groepsplannen. 

In het jaarplan staan de doelstellingen voor het nieuwe schooljaar beschreven.  In het  ISK Schoolplan 2023-2027  staan onze ambities en onderwerpen waar we mee aan de slag gaan.

Ook in het kader van de kwaliteitszorg beschikt de school over een  Schoolveiligheidsplan ISK .